Home » За родителите » Права и задължения на родителя

Права и задължения на родителя

logo_pgsagПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: info-100300@edu.mon.bg


attention6 За родителите:

Чл.87.(1) Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите имат следните права:

– периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно – възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

– да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

– да участват в родителските срещи;

– да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

– да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

– да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;

– да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

(3) Родителите имат следните задължения:

   – да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

   – да се запознаят с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика и да подпишат декларация за спазването им;

   – да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, на положението му на ученик и на добрите нрави;

   – редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

   – да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;

   – да присъстват на родителски срещи;

   – незабавно да информират класния ръководител, когато е необходимо ученикът да отсъства.

       В случай на незаинтересованост и липса на контрол от страна на родителите, училището подава сигнал до съответните институции: Агенция Закрила на детето, социална служба, ДПС (Детска педагогическа стая).