Home » Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10;
e-mail: info-100300@edu.mon.bgВАЖНО! На вниманието на учениците в самостоятелна форма на обучение


ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕМИНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДНЕВНА ФОРМА В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ИЛИ В ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ЗАВЪРШАТ ОБУЧЕНИЕТО СИ В ДРУГИ СРОКОВЕ

Нормативна уредба

Самостоятелната форма на обучение се организира на основание на чл. 112 от ЗПУО и чл. 38, ал.1, т.1 и ал.2, чл. 41 – 43 от Наредба №11/ 01.09.2016г.

Юридическа характеристика

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

Самостоятелна форма на обучение се организира за:

– ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;

– за даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на педагогическия съвет;

– лица, навършили 16-годишна възраст.

При тази процедура е важно да се отбележи, че преминаването от дневна в самостоятелна форма на обучение не трябва да се съпоставя с процедурата по налагане на наказание на учениците „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“.

Индивидуалната форма на обучение се организира за:

за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.

Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез изпити.

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Осъществяване на процедурата

За преминаване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение следва да е налице някоя от предпоставките, описани в чл. 112 от ЗПУО.

Първата стъпка, която трябва да се предприеме е да се заяви желание пред директора на училището за промяна формата на обучение. Това става чрез подаване на заявление до директора на училището от родителя/настойника на ученика или от самия ученик (когато той е навършил 16 години), в което са посочени причините, поради които се иска преминаването от дневна в самостоятелна форма на обучение. Понякога естеството на посочената причина трябва да бъде подкрепено със съответния документ, който я удостоверява (например: здравословната причина следва да бъде подкрепена с медицински документ, издаден от компетентния за това орган).

Директорът на училището, след като се запознае със заявлението и прецени дали посочените в него причини съответстват на посочените в ЗПУО условия, решава дали ученикът следва да продължи обучението си в самостоятелна форма. Изключение прави случаят, когато се налага преминаване от дневна в самостоятелна форма на даровити ученици. Тогава решението се взема от педагогическия съвет на училището.

В случаите, когато директорът на училището прецени, че са налице условия за преминаване на ученика в самостоятелна форма на обучение или в индивидуална форма на обучение (в други срокове), той издава заповед, с която определя преминаването от една форма на обучение в друга.

Смяната на формата на обучение се прави в началото на учебната година. Промяна на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение.

Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит. Учениците могат да полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми.

Учениците които се обучават в самостоятелна форма на обучение или индивидуална форма (в други срокове) се подготвят и явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

Учениците са задължени да подадат заявление до Директора, в което да заявят периодите за явяване на изпити, като посочат конкретни желания за броя на изпитите и учебните предмети. Въз основа на подадените заявления се изготвя график за изпитите.

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определя със заповед на директора на училището.

Учениците, които не са се явили или са получили оценка Слаб (2) на изпитите по график имат право да се явят на две поправителни сесии (майска само за XII клас/юлска и септемврийска)

Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал. 2, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

Ученици, които имат оценка Слаб (2) по учебен предмет на редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.

Ученици, които се обучават в индивидуална (в други срокове) и самостоятелна форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка Слаб (2) или не са се явили на поправителните изпити.

Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка Слаб (2) по учебни предмети на редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителни изпити, не повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в редовните поправителни сесии.

Изпитите се провеждат по изготвен от директора на училището график. В един ден не може да се провеждат изпити по повече от един учебен предмет.

Задължителната училищна документация, в която се вписват учениците в самостоятелна форма на обучение представлява:

а) книга за резултатите от изпитите на учениците на самостоятелна или индивидуална форма на обучение.

Книгата е по образец на министерство на образованието и науката и е с номенклатурен № 3-90. Предназначена е за вписване на резултатите от изпитите на учениците от I–VIII клас на самостоятелна и индивидуална форма на обучение. Всеки ученик се записва с пореден номер, записват се личните му данни (трите имена, ЕГН, месторождение, адрес по местоживеене и телефон), форма на обучение, резултати от изпитите по предмети (учебни предмети, сесии, оценки с думи и цифри, годишни оценки с думи и цифри), дата за завършване на годината; издаден документ (вид, номер, дата); определяне състоянието на ученика (завършва, повтаря, ще полага изпит по предмет).

Книгата се води лично от длъжностно лице, определено със заповед на директора.

б) личен картон за задочна и самостоятелна форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж.

Личният картон е книжно тяло по образец на министерство на образованието и науката и е с номенклатурен № 3-48, в което се записва информацията за учебния процес за един ученик от IX до XII (XIII) клас и за учениците, приети в професионалните училища, гимназии и колежи след средно образование.

За всеки ученик, обучаващ се в самостоятелна форма се води личен картон, в който се записват личните му данни (трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство, адрес по местоживеене и телефон); година на утвърждаване на учебния план, по който ученикът е започнал обучението си; резултати от обучението на ученика за една учебна година и др.

Личният картон се води от класния ръководител.

Резултат от процедурата

Самостоятелната форма на обучение дава възможност на даровити ученици в задължителна училищна възраст и на ученици със здравословни проблеми да продължат обучението си, без да го прекъсват, във форма по-благоприятна за тях.

За учениците,   навършили 16-годишна възраст това е начин да се продължи образованието им, като се преодолеят причините, възпрепятстващи обучението им в дневна форма.

В повечето случаи целта на преминаването в самостоятелна форма или индивидуална форма (в други срокове) на обучение е да се даде възможност на учениците да завършат определена степен на образование, която им дава възможности да продължат обучението си в следващ клас, етап, да придобият средно образование.

Цялата процедура вижте ТУК