Home » Профил на купувача

Профил на купувача

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: info-100300@edu.mon.bg


ПГСАГ „Васил Левски“ ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост

Тръжна документация

Ценово предложение

Съдържание

Скица

Приложение

Декларация 1

Декларация 2

Заявление

Заповед

Договор


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  тук >>