Home » За учениците » Права и задължения

Права и задължения

logo_pgsagПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: info-100300@edu.mon.bg


attention-animated  За учениците:

 Чл.88. Учениците в училището се възпитават и обучават при условия, които гарантират:

   (1) равни възможности за духовно, физическо и социално развитие;

   (2) зачитане на достойнството, правата и свободите им;

   (3) приобщаване към местните и национални традиции, към моралните и културни ценности.

Чл.89. Учениците участват активно като партньори в училищното обучение и възпитание, играят важна роля за постигане на целите и задачите на образователно-възпитателния процес.

Чл.90. Ученикът ИМА право да:

   (1) избира предметите и дейностите, предвидени в училищния учебен план като избираеми;

   (2) участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности;

   (3) получава от учителите и от училищното ръководство информация, свързана с неговото обучение,самостоятелна подготовка и с професионалното му ориентиране и развитие;

 (4)получава индивидуална помощ от учителите съобразно специфичните си педагогически потребности и индивидуални консултации при организиране на самостоятелната си подготовка;

  (5) бъде защитаван от училището при накърняване на личното му достойнство и когато са нарушени или застрашени човешките му права;

  (6) бъде насочван , стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности;

  (7) дава мнения и предложения пред учителите, класния ръководител и училищното ръководство по отношение организацията и провеждането на учебно-възпитателната работа;

  (8) ползва безплатно материално -техническата база на училището за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора;

 (9) избира и да бъде избиран в ученическия съвет на класа и ученическия съвет на училището;

 (10) бъде поощряван с морални и с материални награди за високи постижения  и издигане авторитета на училището;

 (11) участва в работата на педагогическия съвет в присъствието на родител при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси;

 (12) получава стипендия при условия и по ред, определени с нормативен акт на МС;

 (13) да отсъства от учебни занятия до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;

 (14) да отсъства от учебни занятия до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.

Чл.91. Ученикът НЯМА право да:

   (1) закъснява и отсъства от учебни занятия без уважителни причини ;

   (2) излиза от учебните часове без разрешение;

  (3) участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични и други упойващи средства и алкохол;

  (4) участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст;

  (5) носи и разпространява сектантски, расистки и порнографски материали;

  (6) накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителите и служителите; да прилага физическо и психическо насилие върху тях;

   (7) създава пречки на учителите и служителите при изпълнение на служебните им задължения;

   (8) унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психическо насилие върху тях;

   (9) носи хладни и огнестрелни оръжия, взривоопасни вещества и да застрашава живота и здравето на другите ученици, учителите и служителите;

  (10) ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на учебните часове без разрешение от учителя;

  (11) въвежда външни лица в училище под какъвто и да е предлог;

 (12) влиза без разрешение в административните помещения, включително в учителската стая. Извикването на учител се извършва чрез друг учител или служебно лице;

   (13) подправя училищни документи;

  (14) заснема с GSM, фотоапарат или камера ученици, учители и служители на училището без тяхното знание и съгласие.

Чл.92. Ученикът е ДЛЪЖЕН да:

  (1) спазва и изпълнява задълженията си, произтичащи от ЗHП, ППЗНП и този правилник;

  (2) спазва училищните наредби, заповеди и изисквания;

  (3) представя медицински бележки за отсъствия от учебни занятия поради заболяване в срок от три дни след завръщането си в училище. Служебни бележки и удостоверения от спортни организации и други институции, които се издават на ученик за ангажименти, свързани с отсъствията му от учебни занятия, се представят на класния ръководител до три дни преди датата на отсъствия от учебни занятия;

  (4) в определени от класния ръководител и учителите срокове да се снабдява с учебни помагала, учебници, ученическа книжка и ученическа лична карта;

   (5) носи личната си карта в училище и ученическа книжка с името си и класа, в който учи;

  (6) утвърждава авторитета на училището и работи за развиване на училищните традиции;

   (7) посещава редовно учебните занятия;

   (8) спазва забраната за явяване в училище с естетически неиздържано облекло – бюстиета, джапанки, анцузи, къси панталони и поли, от дрехите да не се вижда бельо.

      При участие в представителни прояви на училището ученикът трябва да носи празнично облекло – бяла риза и тъмен панталон/пола.

  (9) след биене на звънеца да заеме определеното му място в класната стая или кабинета и да се подготви за урока;

 (10) посреща със ставане на крака влизането на учителите и външни

лица, придружавани от директора или помощник -директора в клас;

(11) когато учителят отсъства, да чака пред класната стая или кабинета, докато дежурният ученик изясни чрез помощник-директора или директора евентуална промяна в графика на учебните часове;

 (12) в часовете да носи необходимите учебници, тетрадки, помагала и облекло за съответния учебен предмет. При неспазване на това задължение на ученика се нанася писмена забележка в дневника и бележника;

  (13) носи винаги и предава при изпитване и поискване ученическата си книжка и ученическата си лична карта;

 (14) се движи внимателно по коридорите, като дава предимство на учителите, помощния персонал и девойките;

 (15) бъде внимателен и грижлив към съучениците си, учителите и помощния персонал;

 (16) пази училищното имущество и спазва хигиената в училищната сграда;

 (17) отстранява със собствен труд последиците, предизвикани от замърсяване на училищната сграда и двора;

 (18) посещава определен от преподавателя брой часове за допълнителна работа при получаване на две слаби оценки по даден предмет;

(19) спазва правилата за безопасна работа в специализираните кабинети;

За неспазването на чл.91 и чл. 92 от Правилника     за дейността на училището, учениците се наказват съгласно ППЗНП.

Чл.93. Отсъствията на ученик от учебни занятия по уважителни причини се извиняват с:

(1) Медицинска бележка, заверена от училищното медицинско лице;

(2) Уведомително писмо от родителя /настойника/, предшествано от личен разговор с класния ръководител – до три дни за учебна година.

(3) С представяне на одобрен от директора на училището документ от спортен клуб, самодейни, културни и други организации.

Чл.94. Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.

Чл.95. Отсъствието на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие; закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за 1 час неизвинено отсъствие.

Чл.96. (1) За допуснатите извинени и неизвинени отсъствия класният ръководител задължително уведомява родителя /настойника/ с писмо.

(2) За допуснати 1/3 от допустимите за срока отсъствия класният ръководител задължително уведомява родителя /настойника/ с писмо в тридневен срок след констатиране на допуснатите отсъствия.

Чл.97. За допуснати 5 и повече неизвинени отсъствия за изтеклия месец до 4-то число на следващия месец класният ръководител изготвя и директорът на училището изпраща ежемесечна справка до Регионална дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите.

Чл.98. (съгласно чл. 137а от ППЗНП) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, с решение на ПС директорът определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.

Чл.99. (1)За неизпълнение на задълженията си по този правилник и за до-пуснати неизвинени отсъствия по предложение на класния ръководител, учител или служител в училището, ученикът се наказва със следните наказания:

  1. Забележка.

2.Извършване на дейности в полза на училището в свободното от

учебни часове време.

3.Предупреждение за преместване в друго училище.

4.Преместване в друго училище.

5.Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16-годишна възраст.

Чл.100. (1) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя. Мярката се налага със заповед на директора.

   (2) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебния час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

Чл.101. Условията, свързани с допуснатите неизвинени отсъствия, са:

/1/ за ученици, ненавършили 16 -годишна възраст:

   – от 5 до 10 неизвинени отсъствия – по чл.139, ал.1, т. 1 от ППЗНП – „Забележка“;

   – от 10 до 15 неизвинени отсъствия – по чл.139,ал.1, т.3 от ППЗНП – „Предупреждение за преместване в друго училище“;

   – при 15 и не повече от 30 неизвинени отсъствия – по чл.139,ал .1, т.4 от ППЗНП -„Преместване в друго училище“.

/2/ за ученици, навършили 16-годишна възраст от всички класове, без последния клас на обучение:

   – от 5 до 10 неизвинени отсъствия – по чл.139, ал.1, т.1 от ППЗНП – „Забележка“;

   – от 10 до 15 неизвинени отсъствия – по чл.139, ал.1, т.3 от ППЗНП ­ „Предупреждение за преместване в друго училище“;

   – при 15 и не повече от 30 неизвинени отсъствия – по чл.139, ал.1, т.4 от ППЗНП – „Преместване в друго училище“ или по чл.139, ал.1, т.5 от ППЗНП – „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“.

/3/ за ученици от последния клас на обучение:

   – от 5 до 15 неизвинени отсъствия – по чл.139, ал.1, т.1 от ППЗНП – „Забележка“;

   – над 15 и не повече от 30 неизвинени отсъствия – по чл.139, ал.1,т.5 от ППЗНП – „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“.

Чл.102. За неизпълнение на задълженията си, определени с този Правилник и ППЗНП, ученикът се наказва с:

102 А/ Наказания:  vnimanie123

(1). ЗАБЕЛЕЖКА –

Наказанието „Забележка“ може да се прилага при:

   а) отсъствия от учебни занятия без уважителни причини -от 5 до 9 2/3 неизвинени отсъствия;

  б) отказ на ученика да изпълнява учебните си задължения в часовете;

   в) умишлено увреждане на училищното имущество ;

   г) употреба на алкохол и цигари в сградата и района на училището;

   д) създаване на пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения ;

   е) системно непредставяне или отказ да представи бележника си

за проверка, вписване на оценки и подпис от родителя, както и несвоевременното представяне на документите за извиняване на направени отсъствия;

   ж) регистриране на три забележки в дневника;

   з) нарушаване на дисциплината.

   Наказанието се налага със заповед на директора на училището по предложение на класния ръководител и е със срок на изпълнение до края на учебната година. (чл. 140а, ал. 2 от ППЗНП ).

(2) ИЗВЪРШВАНЕ  НА    ДЕЙНОСТИ В ПОЛЗА НА УЧИЛИЩЕТО В СВОБОДНОТО ОТ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ВРЕМЕ.

     Наказанието може да се налага при:

   а) нанасяне на щети на училищно имущество;

   б)неизпълнение на възложени дейности и задачи от класния ръководител или учител;

   в) неявяване при организиране на извънучилищни дейности /шествия, празненства и др./;

   г) неизпълнение на задълженията по този правилник. Дейности в полза на училището са: хигиенизиране на класни стаи, училищните коридори, двора на гимназията; подобряване озеленяването в сградата и двора на гимназията; възстановяване на нанесени материални щети в класни стаи, кабинетите, спортната площадка, училищните коридори, двора на гимназията (боядисване,почистване на ученическите маси и столове)

   Наказанието се налага по предложение на Педагогическия съвет със заповед на директора, в която е посочено вида на дейностите, които ученикът трябва да изпълнява, мястото на изпълнение и срокът за изпълнение.(чл. 140а, ал. 2 от ППЗНП).

(3) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ

   а) за следващо нарушение при наличие на наказание по т.1 направени от 10 до 14 2/3 отсъствия по неуважителни причини;

   б) отправяне на заплахи, упражняване на насилие, предизвикване на конфликти, уронващи честта и достойнството на ученици, преподаватели и други лица в училището;

   в) при кражба или умишлено увреждане на лично имущество на ученици, учители и други служители на ПГСАГ;

   г) умишлено предизвикване на ситуации, с които се нарушава нормалния учебно-възпитателен процес в учебните часове и реда в сградата и района на училището;

   д) влизане в часовете в нетрезво състояние и в състояние, предизвикано от употребата на наркотични средства, включително марихуана;

   е) участие в хазартни игри в сградата и района на училището;

   ж) фалшифициране на училищна документация.

   Наказанието се налага по предложение на Педагогическия съвет със заповед на директора. Срокът на наказанието се определя в заповедта за налагане.

(4) ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ

   Наказанието може да се налага:

   а) системност на нарушенията изброени в предходната точка;

   б) допуснати 15 и не повече от 30 неизвинени отсъствия за учебната година;

в) доказани от компетентните органи кражби и измами в училище;

   г) физическо и психическо насилие над съученици, учители или служители на училището ;

   д) разпространение на наркотични вещества,включително марихуана;

   е) умишлено предизвикване на ситуации, които застрашават живота на трети лица в сградата и района на училището;

   (5) ПРЕМЕСТВАНЕ ОТ ДНЕВНА В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

   а) употреба на алкохол, наркотични и други упойващи средства, което води до невъзможност за изпълнение на задълженията при обучение в дневна форма.

   б) разпространение на наркотици в района на училището – при доказване по неоспорим начин.

   в) системно /над 1 път/ и умишлено предизвикване на конфликти и ситуации, с които се нарушава нормалния учебно-възпитателен процес в учебни часове и реда в сградата и в района на училището.

   г) физическо посегателство над преподавател, друг ученик или служител.

   д) системно /над 1 път/ създаване на конфликти, с които се пречи на преподавателя да изпълнява служебните си задължения, като с действията на ученика се цели уронване на достойнството и злепоставяне на преподавателя.

   е) хулигански и вандалски прояви в сградата и района на училището.

   ж) Системност на нарушенията, изброени в т.3.

   Наказанието се налага със заповед на директора по предложение на ПС. Срокът на изпълнение на наказанието се определя в заповедта на директора. При налагане на наказанието до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, то влиза в сила от началото на следващата учебна година.

( 6) Педагогическият съвет е в правото си да определи критерии за „тежко нарушение“ или „крайна мярка“(по смисъла на чл.139,ал.5 от ППЗНП/ в зависимост от конкретния случай – освен ако такова определяне не е дадено в този правилник .

102 Б/ Мерки:

   (1) Отстраняване от училище – при явяване в училище с облекло, неотговарящо на изискванията на този Правилник; при явяване в училище в състояние, непозволяващо пълноценно участие в учебния процес. Срокът за отстраняване от училище е до отпадане на основанието за отстраняването. Отстраняването се осъществява по предложение на класния ръководител, дежурния учител или учител, установил нарушението със заповед на директора. (чл. 140в, ал. 2 от ППЗНП). За отстраняването класният ръководител уведомява родителя. За времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия. (Приложение № 2).

   (2) Отстраняване от час – когато ученикът пречи на учителя или съучениците си по време на учебен час. Мярката се налага до края на учебния час. Отстраненият ученик няма право да напуска територията на училището и се явява при помощник-директора за изясняване на конкретния случай. При 3-кратно отстраняване от час поведението на ученика се разглежда от училищната Комисия за превенция на противообществените прояви на учениците, която може да предложи налагане на наказание по чл. 139, ал. (1), т.2 от ППЗНП – „Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове вpeмe“. При отстраняване от час на ученика се отбелязва неизвинено отсъствие и проявата се регистрира в дневника.

   (3) Насочване към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист – при констатирани отклонения в поведението на ученик; при необходимост от вземане на мерки за отпадане на ученик от училище. Мярката се налага по предложение на ПС със заповед на директора, в която се посочва мотивът, степента на намаляване на поведението и срокът за налагането й.

Чл.103. За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

Чл.104. За всяко производство за налагане на наказание по чл.99, и на мярката по чл. 1О2Б, (3) се определя докладчик. Докладчик е класният ръководител или учител, който преподава на ученика, ПДУД, педагогическия съветник.

Чл.105. Процедурата по налагане на наказание на ученик е в съответствие с чл. 140г до чл. 140ж включително от ППЗНП.

Чл.106. Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки. Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика. Наложеното наказание „Забележка“ се обявява от класния ръководител пред класа.

Чл.107. Ученик, на когото е наложено наказание по чл.139 (3) т.3 от ППЗНП, се лишава от правото да получава стипендия, както и да участва в представителни прояви от името на училището за срока на мярката.

Чл.108. Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени. По желание на ученика след заличаване на наказанието „Преместване в друго училище“ той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен. Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

Чл.109. Преди налагане на наказанията: „Предупреждение за преместване в друго училище“, „Преместване в друго училище“, „Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16-годишна възраст“, задължително се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция „Социално подпомагане“ може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки. (Приложение № 4).

Чл.110. Освобождаването на ученици от часовете по физическо възпитание и спорт се извършва както следва:

   – за една учебна година или учебен срок – с молба от родителя/настойника/ до директора на училището и представяне на медицински документ;

   – временно освобождаване от учебен час се извършва срещу заверена от училищното медицинско лице медицинска бележка.

   – освободените от часове по „Физическо възпитание и спорт“ ученици присъстват в часовете по ФВС. Един ученик изпълнява ролята на дежурен в съблекалнята, ако освободените ученици са повече, един дежури в съблекалнята, а останалите сътрудничат на учителя по време на час. При заболяване (астма, алергии и др.), което не позволява присъствие във физкултурния салон, по време на часа ученикът пребивава в определено със заповед на директора помещение.

Чл.111. Учениците носят материална отговорност за повреждане на училищното имущество и за нанесените щети и възстановяват повредата в срок до 10 дни от установяване на щетата. Загубени или повредени книги, взети от училищната библиотека се възстановяват с нови книги, закупени от ученика.

УЧИЛИЩЕ-1