Home » За училището » Документи

Документи

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56,
тел.:073/88-53-10; e-mail: info-100300@edu.mon.bg


ДОКУМЕНТИ ЗА 2023/2024 г.

Информация за изпълнението на бюджета към м. Март 2024 г.

Утвърден Бюджет 01.04. 2024г. 

Информация за изпълнението на бюджета към м. Декември 2023 г.

Анекс към КТД от 28.12.2023г.

1. Стратегия за развитие

2. Правилник за дейността на училището

3. Училищни учебни планове
Дневна форма на обучение:

            10а  10б  10в  11а  11б  11в  12а  12б  12в 

Самостоятелна форма на обучение:

10ВС  10ТС  10АР  11Г  11СА  12СА 

4. Форми на обучение

5. Годишен план за дейността на училището

6. Мерки за повишаване качеството на образованието

7. Програма за превенция на ранното напускане на училище

8. План за превенция на отпадането от училище

9. План за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа

10. Правилник за вътрешния трудов ред

11. Етичен кодекс

12. Правилник за дейността на комисията по етика

13. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

14. План за организиране на обучението по БДП

15. Дневен режим

16. Механизъм за противодействие на насилието и тормоза в училище

17. План за защита при бедствия и аварии

18. План за действие при усложнена зимна обстановка

19. Правила за предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

20. Процедура за предоставяне на административни услуги

21. Документи по Закона за защита на личните данни:

Вътрешни правила за ползване на информационните системи от служителите      

Съобщение за поверителност на личните данни      

Декларация от родител    

Декларация-съгласие

Заявление за достъп до информация

Декларация за оттегляне на съгласие

Заявление за издаване на дубликат      

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование      

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование      

ДОКУМЕНТИ ЗА 2022/2023 г.

Бюджет за 2023 г. 

Информация за изпълнението на бюджета към м. Март 2023 г.

Информация за изпълнението на бюджета към м. Декември 2022 г.

Информация за изпълнението на бюджета към м. Септември 2022 г.

1. Стратегия за развитие

2. Правилник за вътрешния трудов ред

3. Правилник за дейността на училището

4. Годишен план на училището

5. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

6. Етичен кодекс

7. Правилник за дейността на комисията по етика

8. Мерки за повишаване качеството на образованието

9. Програма за превенция на ранното напускане на училище

10. План за превенция на отпадането от училище

11. План за организиране на обучението по БДП

12. План за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа

13. Дневен режим

14. Механизъм за противодействие на насилието и тормоза в училище

15. План за защита при бедствия и аварии

16. План за действие при усложнена зимна обстановка

17. Правила за предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

18. Процедура за предоставяне на административни услуги

19. Училищни учебни планове:

            10а  10б  10в  11а  11б  11в  12а  12б  12в 

20. Документи по Закона за защита на личните данни:

Вътрешни правила за ползване на информационните системи от служителите      

Съобщение за поверителност на личните данни      

Декларация от родител    

Декларация-съгласие

Заявление за достъп до информация

Декларация за оттегляне на съгласие

Заявление за издаване на дубликат      

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование      

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование      

ДОКУМЕНТИ ЗА 2021/2022 Г.

Бюджет за 2022 г. 

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г. 

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г. 

1. Стратегия за развитие

2. Правилник за вътрешния трудов ред

3. Правилник за дейността на училището

4. Годишен план на училището

5. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

6. Етичен кодекс

7. Мерки за повишаване качеството на образованието

8. Програма за превенция на ранното напускане на училище

9. План за превенция на отпадането от училище

10. План за организиране на обучението по БДП

11. План за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа

12. Дневен режим

13. Процедура за предоставяне на административни услуги

14. Училищни учебни планове:

            10а  10б  10в  11а  11б  11в  12а  12б 

15. Документи по Закона за защита на личните данни:

Вътрешни правила за ползване на информационните системи от служителите      

Съобщение за поверителност на личните данни      

Декларация от родител    

Декларация-съгласие

Заявление за достъп до информация

Декларация за оттегляне на съгласие

Заявление за издаване на дубликат      

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование      

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование      

ДОКУМЕНТИ ЗА 2020/2021 Г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г. 

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г. 

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. 

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г. 

1. Стратегия за развитие

2. Правилник за вътрешния трудов ред

3. Правилник за дейността на училището

4. Годишен план на училището

5. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

6. Етичен кодекс

7. Мерки за повишаване качеството на образованието

8. Програма за превенция на ранното напускане на училище

9. Програма за предоставяне на равни възможности

10. Процедура за предоставяне на административни услуги

11. План за организиране на обучението и възпитанието по БДП

Заявление за издаване на дубликат      

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование      

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование      

12. Документи по Закона за защита на личните данни:

Вътрешни правила за ползване на информационните системи от служителите      

Съобщение за поверителност на личните данни      

Декларация от родител    

Декларация-съгласие

Заявление за достъп до информация

Декларация за оттегляне на съгласие

Училищни учебни планове:

                              10а     10б   10в      11а   11б  12а    12б  12в    


ДОКУМЕНТИ ЗА 2019/2020 Г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.(Стр.1) 

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.(Стр.2) 

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г. 

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г. 

Училищни учебни планове:

                            10а     10б 11а     11б  11в        12а      12б   12в 


ДОКУМЕНТИ ЗА 2018/2019 Г.

1. Стратегия за развитие

2. Правилник за дейността на училището

3. Годишен план за дейността на училището

4. Правилник за безопасни условия на труд

5. Правилник за вътрешния трудов ред

6. Етичен кодекс

7. Мерки за повишаване на качеството на образование

8. Програма за превенция на ранното напускане на училище

9. Програма за предоставяне на равни възможности

10. Механизъм за противодействие на училищния тормоз

11. Отчети за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2018 г. :

Разшифровка           Отчет 1           Отчет 2        Информация

12. Документи по Закона за защита на личните данни :

Вътрешни правила за ползване на информационните системи от служителите      

Съобщение за поверителност на личните данни      

Декларация от родител    

  Декларация-съгласие

  Заявление за достъп до информация

  Декларация за оттегляне на съгласие

13. Документи от Общо събрание на 24.04.2019 г. :

Протокол стр.1     

Протокол стр.2        

Протокол стр.3  

Протокол стр.4    

Информация стр.1       

Информация стр.2        

Училищни учебни планове:

                        10а     10б     10в    11а    11б     11в     12а      12б      12в

ДОКУМЕНТИ ЗА 2017/2018 Г.

1. Стратегия за развитие

2. Правилник за дейността на училището

3. Училищни учебни планове:

                     10а     10б     10в    10з     11а     11б     11в     12а      12б      12в

4. Годишен план за дейността на училището

5. Мерки за повишаване на качеството на образование

6. Програма за превенция на ранното напускане на училище

7. Програма за предоставяне на равни възможности

8. Правилник за безопасни условия на труд

9. Етичен кодекс

10. Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2017 г. >>

11. Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г. >>


 ДОКУМЕНТИ ЗА 2016/2017 Г.

Отчет за първо тримесечие на годината:

12316


ДОКУМЕНТИ ЗА 2015/2016 Г. 

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник общежитие

Етичен кодекс

Изпълнение на бюджета на ПГСАГ към 31.12.2015г.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз